Blogger Widgets

Infolinks In Text Ads

Sunday, November 4, 2012

Naskah Ande-ande Lumut versi Jawa
Para rawuh kakung sumaono putri ingkang kinormatan, ing dalu punika bakal kawiwitan pagelaran kethoprak ingkang judulipun inggih punika “Ande-ande Lumut”, keparengo kawula ing titi laksana punika dados dhalang ingkang dapuk para lakon ing Kethoprak Punika. Ande” lumut kadapok dening nanda Vendi, ndoro ibu ande” lumut kadapok dening nimas erista, abdi dalem kekalih kadapok dening nanda winarto lan nimas ifa,  mbok rondho ampel gd kadapok dening nimas malikusniyah, klenthing abang, biru lan putih kadapok dening nimas kiki, ratna lan….,yuyu kang” kadapok dening nanda antok lan gilang.
Mboten usah dangu” monggon kito wiwiti kemawon, Ketoprak lakon “ande” lumut” kawiwitan..

ANDHE-ANDHE LUMUT
Andhe” lumut rikala lagi mertopo ing salah sawijining padepokan, ana wangsit kang marani ande” lumut.
Dewa                                      : duh anakku ande-ande lumut… uwes cukup anggonmu tirakatan ing papan iki… koe bakal nemu opo sing bakal dadi penjalukmu cah bagus. Candra Kirana kang mbok arep” bakal kapethuk koe, aku ngerti yen sliramu iseh tresno marang dewekke, ananging candra kirana wes malih jeneng dadi klenthing kuning saiki.  Penjalukku koe cah bagus nglakoni apa sing dilakoni marang candra kirana, supaya sejatine anggonmu sopo ora bakal kaweruhan dening liyan
Ande” lumut                           : sendiko dhawuh, titah panjenengan dalem bakal kawula leksanakken kanthi prayogi.
Ing kraton jenggala, kraton kang damai, sentosa lan lohjinawi
Abdi L lan P                           : tetembangan wong loro
Abdi L                                     : (berlagak seperti raja) “nimas…. Koe kok ayu to saiki…wes cemepak durung opo penjalukku nggo mengko bengi.
Abdi W                                   : Opo to kang koe ki….
Abdi L                                     : lha yo nek ndoro” nggung kae yo ngono kui too… suarane digedhek”e…
Abdi wedok                            : halah…. Aleman kang… gede” ke suara barang… barang liane wae raiso gede, gedek”e barang
Abdi L                                     : lha yo makane to yem, wes dicepakke durung lhoo (muka pengen)… pengen je yem…
Abdi W                                   : opo to kaanggg nggriseni wae…
Abdi L                                     : Kui lho sing mlenuk….
Abdi W                                   : ambuhhh kanggg….sing mlenuk apane…
Abdi L                                     : woalahhhh duwe bojo nek kepinteren yo koyo ngono kui, nek duittttt wae ngincihhh, mbasan dijaluki “hek” wae wegah-wegahan….
Abdi W                                   : emohhh….salahe meng dilitt…. Kene pengen suwe, nempel pupu wes metu….
Abdi L                                     : wes-wes rsah crtooooo…ngisen”ke aku koe yemm…woiyooo ndoro ande” lumut kae kok ora ndang rabi yo yem yooo….opo rehne jodone diemplok gempa yo yem
Abdi W                                   : hussttt omong opo to kang…kualat lho ro ndoro ande” lumut..
Abdi L                                     : lha iyooo tooo….cba aku ki ndoro nggung… wes tak caplokki wadon- wadon sak negara kene..
Abdi W                                   : ooooo ngonooo dadi bener omonge yu lenjeh kae yen koe nggateli anakke minah kae???
Abdi L                                     : hehehe…. Ora yo yemm…. Lha wong salahe sopo adus nang mbelek karo nyanyi”… yo tak rungokke nganthi rampung to
Abdi W                                   : iyooo nganti rampung neng ro ngindhek to kang….
Abdi L                                     : ora ngindhek mek ndeleng seko wit”an..
Abdi W                                   : lha yo podo wae… aku kirang opo to kang, njaluk bukakken dewe, tanduk yo tak ladeni, ning kok koe ki gatheli senengane
Abdi L                                     : lha wong cilikke…..hahaha…wes-wessss malah nglantur ra cethooo….yem… ndoro ande” lumut wes perintah yen dewekke arep ngadakno sayembara kang isine sopo wong wadon kang iso ngluluhke atine bakalan dadi bojone sanding karo den bagus..
Abdi W                                   : lha gene…. Trus mbok woro” durung kui….??
Ing sawijining dina Mbok Randha Ampel Gading kedayohan sawijining kenya kang kepingin manggon neng ngomaha Mbok Randha, nanging Mbok Randha mau duwe panjaluk mangkene:

Mbok Randha Ampel Gading           : “Kleting Kuning , kowe tak trekah menyang kali       saperlu ngasahi dandang sing nganti resik lan anyar maneh nek wis rampung terus golek gudangan  sing akeh lan aja lali kranjang rusak iki kok sulami dhisik!”
Kleting Kuning                       : “Adhuh Mbok, lha wong dandang kados makaten kok dipun asahi ngatos anyar melih, rak injih mboten saged ta, Mbok?”
Mbok Randha Ampel Gading: “Wis ora usah kakehan wangsulan, nek kowe pancen ora gelem, kowe ora kena manggon nang kene, kepiye… Nek ora ya munia ora dene nek saguh kana gek ndang mangkat!”
Kleting Kuning                       : “Menawi makaten kersanipun simbok, kulo namung saged nglampahi kemawon!”
Mbok Randha Ampel Gading: “Ya…nek ngana aja pati-pati bali sakdurunge kebak kranjange lan resik dandange.”

Kleting Kuning banjur mangkat menyang kali saperlu ngasahi dandang sing sakjane, menawa diasahi nganti pirang-pirang dina ora bias anyar maneh (Kecuali kalau beli di pasar Sribit lho!)
Saktekane  Kleting Kuning ing alas gedhe gung liwang liwung ora ana sapa-sapa, ing kana Kleting Kuning ngudha rasa.
Kleting Kuning                       : “Dhuh dewa… kok kados makaten lelakon ingkang kedah kawula adhepi simbok kok sawiyah-wiyah dumateng kula, punapa kelakon dandang ingkang kados makaten saged dados anyar malih, duh…dewa, kula gadah panyuwun mugi panjenengan paringana pitedah. Duh…dewa, sak sintene saged biyantu kula, menawi estri badhe kula anggep kados sedherek sinara wedi lan menawi kakung, kula sagah ngladosi (Leladi).”

Jebule apa kang dadi unen-unen klenting kuning  mau krungu karo dewa kang jelma dadi demit sing medeni ujude.
Dedemit : oooooohhhh…….nduk cah ayu, ndak sawang saka gegana kok kaya kumembeng sungkawa, ana apa to nduk koe?
Klenting Kuning : aaaaaa….. sopo koeeee…….???, a a a a a de de de demit yo koeee…tulung tulunggg,,,, ana demit ketong ing kene…
Demit : aku dewa kang dikutuk maring sang hyang widi nduk…yen koe iso ngiculi tali ing sak duwur sirahku, bakal tak turuti lan tak ewangi apa kang dadi panjalukmu cah ayuuu…
Klenting Kuning : emohhhhh… rupaamu medeni… aq ra percoyo yen koe dewa seko langit…aq lunga wae…. Tulung tluunggg…..
Demit : ndukk…. Rupaku pancen medeni gara” karma kang ditibakno dening Sang Hyang Widi marang aku. Percoyo o nduk…. Aku ora ngapusi awakmu nduk.. ora rehne aku medeni koe… nduk tulungono aku..
Klenting Kuning : Wegaaahhhh!!!!
Demit : (nyegat banjur  ndodok ing sak ngarepe klenting kuning)… tulungono aku Dewi..
Klenthing kuning: Dewii??? Aku klenthing Kuning dudu Dewi..wegahh…lungo kono seko ngarepku..
Demit : dalan uripmu bakal mulya lewat aku Klenting Kuning
Klenting Kuning : Yowes, tak ewangi ngiculi tali sak dhuwur sirahmu  nanging yen wes tak uculi lungoo seko kene koe demit kang ngaku perwujudan Dewa.
Banjur klenting kuning ngiculi tali kang ana ing sak dhuwur demit wau.. lan banjur malih rupa dadi dewa kang rupawan lan resik sandangane. Nanging klenting kuning kaget lan gumun malih rupa demit mau sing dadi dewa kaya apa kang diomongke mau,
           
Narada                                   : “ Nyata pancen landhep pangraitanmu nini dene kowe bisa gawe pulih ujudku kaya wingi uniya kaya ngono kuwi sing ingsun pundhut”.
Klenting kuning                     : “ Kawula nyuwun pangapunten dumateng pikulun dene kawula sampun kumowani tumindak ingkang kados mekaten, kawula ngaturaken sembah pangabekti dumateng pikulun”.
Bathara Narada                     :”Ya wis ora dadi apa lan ndak tampa pangabektimu lan sumurupa nini lelakon iki isih kineker Dewa wewadining jagad nanging ora suwe bakal padhang trawangan, mula ora kasuwen kita ulun paring pusaka kadewatan kang aran Sada Lanang, wateken lamun nemu bebaya, wis enggal balia gawahen tarekahe Mbok Randha, wis yak aria slamet.

Karo ngendika kaya mangkono mau Bathara Narada banjur bali maneh nang kayangan.
Kleting Kuning                       : “Ngestokaken dhawuh pikulun”.
Beda maneh kahanan ana ing ngomahe Mbok Randha Ample Gading ing kana Mbok Randha anak-anake (Kleting Abang, Biru, Ungu) lagi padha rembugan.
Mbok Randha Ampel Gading           : “Anak-anakku  Kleting Abang, Kleting Biru., Kleting Ungu, ndak sawang polatanmu kaya beneh karo padatan terus apa darurane?”
Kleting Kuning                       : “Mbok, manut ujaring mbok bakul sinambiwara ing kampong Dadapan ana sawijining pria kang cumondok ing desa kana kekasihe R. Andhe-andhe Lumut, dedege waringin sungsang, lan baguse pindha sangyang Kamajaya mengejawantah, kang dadi kepinginanne para Kenya, mula mbok aku lan adhi-adhiku sakloron kepengen ngunggah-unggahi R. Andhe-andhe Lumut, nanging simbok aja blaka karo Kleting Kuning menawa aku lan adhi sakloron arep ngunggah-unggahi R. Andhe-andhe Lumut.”
Mbok Randha Ampel Gading           : “Oh…ya nek ngana kowe kabeh ndak dongakake supaya bisa keleksanan apa kang dadi panjangkamu, ing ndalan sing ngati-ngati, terus aja lali lho dandan sik sing ayu nganggo klambi sing apik, nganggo lenga wangi, wis kana mengko mundhak kesusul Kleting Kuning.”
Sakungkure Kleting telu mau, Kleting Kuning bali saka olehe ngasahi dandang lan golek gudangan, nyumurupi kahanan omah sepi, Kleting Kuning banjur takon marang Mbok Randha.

Kleting Kuning                       : “Mbok, mbakyu Kleting Abang, Kleting Biru, kaliyan mbakyu Kleting Ungu kesah wonten pundi?”

Mbok Randha ora terus blaka nanging malah ngalem anggoni ngasahi dandang iso dadi anyar lan entuk gudangan akeh banget.
Mbok Randha Ampel Gading : “Kleting Kuning, kowe pancen bocah pinter, ayu tenan, dene dandange isa anyar amneh lan gudangane entuk akeh sapa sing ngrewangi kowe?”
Kleting Kuning                      : “Sedaya punika kula ingkang nandangi, mbok sejatosipun wonten pundi kesahipun mbakyu Klenteng Abang, mbakyu klenteng biru lan mbakyu klenteng ungu?”
Mbok Rondhan                      : “ Mbakyu-mbakyumu padha menyang pasar, kowe nang  ngomah wae karo simbok!”
Klenting Kuning                     : Lho nek nyang pasar kok jarik klambine sing anyar ora ana sejatine kesah wonten  pundi to mbok ?”
Mbok Rondo                          : “Kowe rasah susah mikir mbakyu-mbakyumu,  temene mbakyumu lagi  kondangan nang dusun Dadapan”.
Klenting Kuning                     : Menawi mekaten kulo injih badhe tumut dateng dusun Dadapan”.
Mbok Rondo                          : “ Klenteng Kuning kowe aja werna-werna lho ya...Lungane mbakyumu ing Dusun Dadapan saperlu arep ngunggah-unggahi R. Andhe-andhe lumut”.
Klenting Kuning                     : “Menawi mekaten kula injih kepingin nginggah-inggahi R. Andhe-andhe lumut”.
Mbok Rondo                          : “Ora kena, kowe kudu nang ngomah karo simbok, rupamu ora ayu, udu wedanamu ora patut rakyat ngisin-isini aku”.
Klentinh Kuning                    : “ Mboten mbok cekakipun dinten puniko kulo tetep bidal wonten dusun Dadapan!”
Mbok Rondo                          : “ Eee....kowe ora kena ndak kandani ya...nak ngono ayo dandan dhisik ganti klambi lan pupur kareben ayu !”
Muni koya mengkono mbok rondha nuli anggati jarik klambine klenting kuning nganggo jarik lan klambi sing luweh elek lan pupur sing dienggo ugo dudu pupur sembarangan (dipupuri telek pitik/ kotoran ayam)
Klenting Kuning                     : “ Mbok kok kados mekaten dandanipun ? “
Mbok Rondho                        : Iya...kareben kalis lir sambekala ana ndalan lan bisa slamet lakumu ?”
Ing kali Bengawan kang wektu iku lagi banjir, ana yuyu kangkang sing lagi nguda rasa.
Yuyu Kang 1                          : “ludiro…tak srapat” kae ana telu wadon pating semledhot arep nyabrang kali Begawan…enak ketokke kakang…ameh dikapakke kaee…
Yuyu kang 2                           : “ooooo….iyo demuro, oooooo…..bakalan dadi obat aku dino ikiii…. Wis suwe anggonku ora tau ndemok awak wong wadon…..ooooo….. bener kandamu… telu wadon pating semledhot cocok nggo tombo adhem ikii…
Yuyu kang1                            : “ Ora ndugo rasane ati sawise aku dadi telik sandi paya nggoleki wanita mawar sambu, yen ngono awak e dewe sasingidan dhisik ahh..

Klenting Abang                      : “Oalahhh...tobat,tobat diajeng klenting biru lan klenting ungu, kali bengawan lagi banjir mangka ora ana uwong lan adoh saka karang pradesan, piye yo....?”
Klenting Biru                         : ”Mbakyu coba waspadakna kae kaya ana titahing gusti  kang awujud yuyu kang gede”.
Yuyu Kangkang 1                 :”Eh...putri-putri ayu arep padha menyang ngendi kok olehe dandan nganti kaya arep ketemu pacar wae?”
Kleting ungu                          :”Ana yuyu uga isa tata jaima jalma kaya manungsa sapa sejatine kowe?”
Yuyu Kangkang 2                 : “Aku iki titahing dewa uga bisa tata jalma dene aku iki sing rumeksa kali bengawan.”
Kleting ungu                          :”Nek kaya ,amgkono mesthine kowe bisa mitulungi aku lan adhiku nyebrang kali bengawan!”.
Yuyu Kangkang 1                 :”Lha gene mung kaya mangkono penjalukmu, kanggo aku kuwi perkara gampang, nanging ya kuwi aku duwe penjaluk sing kudu mbok turuti!”.
Kleting Kuning                      :”Cekake wae arep njaluk apa, aku saguh minangkani sekabihe penjalukmu, wohan jagat iki ana wis ta bares wae”.
Yuyu Kangkang2                  :”Jane nek ditari arep butuh apa, mesthi wae akeh kebutuhane, nanging iki ora susah anggone golek lan kowe kabeh ora kelangan, dene aku bisa marem menawa kowe bisa minangkani penjalukku.”hahaha…iyo ora ca…
Yuyu Kangkang1                  : iyooo dapppp..hahaha
Kleting Abang                       :”Enggal ngaranana, apa mas picis rajabrana apa panganan sing mbok senengi?”
Yuyu Kangkang2                  :“Dudu panganan utawa mas picis rajabrana nanging kuwi lho.....eee....aku njaluk opah pilus ha ha...
Kleting Biru                           :”Apa kuwi pilus, mbok blaka wae to ora susah mubeng minger tembunge”.
Yuyu Kangkang1                  : Ahhh...masak ora ngerti pilus to, kuwi lho pipimu sing alus ha ha ha...”
Kleting Ungu                         :”Waduh (karo nyekeli pipine sing pancen alus), lha kok ngono, piye iki mbakyu?”
Kleting Abang                       :”Yo...wis to ditinimbang wurung sedyane, luwih becik gelem wae, lha wong ora suda pipine we kok ning yo kuwi olehe nge-sun aja kenceng-kenceng!”
Yuyu Kangkang                     :Iya ya...ora susah kuwatir aku nek nge-sun alon-alon kok,” ning olehe nyabrang mbaka siji lho!”.
Banjur kleting telu mau disabrangke Yuyu kangkang kanthi opah ambung. Sakwise rampung dumadakan Yuyu kangkang dikagetake tekane putri kang elek rupane lan mambu, putri mau ora liya kleting kuning kang kepingin nyabrang kali bengawan.
Yuyu Kangkang                     :”Kowe sapa cah wadon, rupamu elek, ambumu kuwi lho ora nguwati?”.
Klenthing ungu                     : yuyu kangkang, tulung sabrangno, aku klenthing kuning kepengin nututi mbakyu-mbakyuku nang dhusun dadapan!
Yuyu kang-kang                    : “Apa…. Kon nyabrangke…. Ora sudi….wis ambumu preng”an, rupamu elek, kana nyabrang dewe.
Klenthing Kuning                  : yuyu kang-kang lamiun koe ora gelem nyabrangake awas koe ya….. ndak sabet sadalanang ing kali Begawan lan kali Begawan sanalika dadi asat
Yuyu Kang-kang                   : aduuhhhh…. Klenting Kuning… aku ora kuaattt….kakuatanku ilang…balekna meneh kakuatanku… aku wes ra kuatt…tobatt tobattt
Klenthing Kuning                  :” yoo kuwi oleh-olehane wong sing bagusi, yen koe wes tobat temenan tak balekane meneh kahanane koyo mau… (sakwise nyabrang klenthing kuning banjur nyabetke pusaka sada lanang lan bali maneh kaya mau
Yuyu kang-kang                    : suwun ku sing akeh marang koe…aku wes ora wani-wani meneh ganggu wadonan –wadonan sing liwat nyabrang kali kene (banjur klenthing kuning mlaku marani ande-ande lumut)
Banjur klenthing kuning banjur nyusul mbakyu”ne sing mlaku nang ande” lumut
Ing sak plataran jenggala, rikala abdi 1 (iyem) nyaponi ngarepan..
Klenthing-klenthing              : kula nuwun mbokk….
Abdi 2                                    : walah”…. Monggo-monggo…
Klenthing abang                   : jeng kepanggih kalih ndoro utari kalihan ande” lumut…
Abdi 2                                    : walah”….. yooo kosek cah ayuu… tak panggilke ndoro nggung sek…(karo mlayu bengak-bengok).ndoroo ndorrrooo onten tamuuu…
Mbok rondo                          : woalahhh….monggo”….sopo koe kabeh cah ayuuu,,,??
Kleting merah                        : kula saksederek ndoro…kula Kleting Merah
Kleting Hijau                          : kula kleting hijau ndoro…
Klenthing biru                       : Kula klenthing biru ndoro
Kleting-kleting                       : Kita arep nglamar Ande-ande lumut mbok…
Mbok rondo dadapan           : Owh.. arep nglamar ande-ande lumut… sek ya… tak omongne ande-ande lumut…
(keterangan: mbok rondo menyanyikan lagu)
(Musik 12 : kleting merah)
Mbok rondo dadapan : Putraku si ande-ande lumut.. temuruno ono putri kang ngunggah-unggahi… putrine Ngger sing ayu rupane.. kleting abang iku kang dadi asmane…
Ande-ande Lumut : Duh ibu… kulo mboten purun… aduh ibu … kulo mboten medun… najan ayu sisane si yuyu kangkang.
Mbok rondo dadapan : Wah… ora gelem ki nduk….
Kleting hijau : Cobi kulo mbok…
(Musik 14 : kleting ijo)
Mbok rondo dadapan : Putraku si ande-ande lumut.. temuruno ono putri kang ngunggah-unggahi… putrine Ngger sing ayu rupane.. kleting ijo iku kang dadi asmane…
Ande-ande Lumut : Duh ibu… kulo mboten purun… aduh ibu … kulo mboten medun… najan ayu sisane si yuyu kangkang.
Mbok rondo dadapan : wah… ora glem kabeh kae…
(Musik 14 : kleting Biru)


(Tidak lama kemudian, datanglah Kleting Kuning, dari kejauhan sudah tercium bau yang tidak enak, wajahnya coreng moreng karena debu.)
(keterangan : datanglah Kleting Kuning menuju mbok rondo)
Kleting kuning : Kula nuwun…
Mbok rondo dadapan : … sopo iku ya…
Kleting kuning : kula Kleting kuning mbok… bade nglamar Ande-ande lumut.
Mbok rondo dadapan : Opo.. arep nglamar anakku??? Ora salah to…
Kleting merah : La iyo… rupamu elek ambumu rak enak.aku wae sing ayu ditolak kok sansoyo kowe??
Kleting Kuning : Di coba disik mbok…
(Musik 15 : kleting Kuning)
Mbok rondo dadapan : Putraku si ande-ande lumut.. temuruno ono putri kang ngunggah-unggahi… putrine kang olo rupane.. kleting kuning iku kang dadi asmane…
Ande-ande Lumut : Aduh ibu… kulo inggih purun… dalem putro inggih bade medun, najan olo meniko kang putro… suwun.
Mbok rondo dadapan : Lo… apa rasalah kowe le tole??
Ande-ande Lumut : mboten bu niki sampun dadi pilihane kula
(keterangan ; kleting-kleting kusak-kusuk)
Mbok rondo dadapan : Owh.. yen kui pilihanmu karepmu le..ibu manut wae.
(keterangan ; kleting-kleting kusak-kusuk)
Mbok rondo dadapan : Owh.. yen kui pilihanmu karepmu le..ibu manut wae.
Ande-ande lumut : Ibu.. kula bade ngomong jujur setunggal hal
Mok rondo dadapan : Apa kui???
Ande-ande lumut : Ibu… sak jane iki kulo iku pangeran ingkang menggembara golek penggalaman urip.
Mbok rondo dadapan : Apa… pangeran…???
Kleting-kleting : haa!!!!……???? Pangeran…???
(keterangan; kleting-kleting pingsan)
Pungkasane klenting kuning dados sisishanipun ande-ande lumut ,pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadakake dados putrid ingkang ayu , sejatosipun piyambake inggih punika Putri Sekartaji . Lan ande-ande lumut sakmeniko dados Raja ngetosi kerajaan Ramanipun . pangeran ugi klenting kuning ,gesang slaras saklawase.
(Musik 16 : penutup )

0 comments:

Post a Comment

Your Comments